Bevoegdheden

In de scholengemeenschap maken de scholen afspraken over:

  • een rationeel en transparant studieaanbod;
  • objectieve leerlingenbegeleiding en – oriëntering;
  • personeelsbeleid, meer bepaald criteria voor het aanwerven, functioneren en evalueren van personeelsleden;
  • de verdeling van gemeenschappelijke middelen.

Daarnaast kan de scholengemeenschap nog een aantal andere taken op zich nemen:

  • organiseren van nascholingen
  • begeleiden van intervisiegroepen
  • voeren van gezamenlijke publiciteit
  • samenwerkingsverbanden aangaan met andere scholen, o.a. met basisonderwijs.

Het werkplan wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de schoolbesturen voorgelegd.

Instanties

CAIM
Het Comité van Afgevaardigden van de schoolbesturen is het beslissend orgaan van de scholengemeenschap en voert het beleid van de scholengemeenschap. Elk schoolbestuur is vertegenwoordigd door één of meerdere personen, afhankelijk van de grootte van hun school/scholen. De CAIM-leden vergaderen onder het voorzitterschap van Zuster Beatrijs Beerens. Ondervoorzitter is de heer Marc Van Impe.
CODI
Het College van directeurs is de voorbereidende en uitvoerende vergadering van de scholengemeenschap. Het bestaat uit de directeurs van de scholen en wordt voorgezeten door de coördinerend directeur, Conny De Waele. De CODI-leden vergaderen maandelijks (in principe op de derde vrijdag). De secretaris is stafmedewerker Anita Gijselinck.
SECRETARIAAT
De dagelijkse werking van de scholengemeenschap wordt verzorgd door het secretariaat bestaande uit de coördinerend directeur en haar stafmedewerkers.
OCSG
In het Onderhandelingscomité wordt advies uitgebracht en overlegd over de gemeenschappelijke personeelsmateries. Het comité is paritair samengesteld uit 16 leden: 8 leden van de schoolbesturen en 8 vertegenwoordigers van het personeel. De directies van de acht scholen zijn de plaatsvervangers voor de leden van de schoolbesturen. De voorzitter is de heer Chris Vanderstraeten, de secretaris de heer Jan De Clercq.